Algemeen privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

1. INTRODUCTIE

SCR-Sibelco NV, waarnaar in dit Beleid wordt verwezen als "Sibelco", "we", "wij", "ons" en "onze" respecteert uw privacy. Ongeacht of u met Sibelco te maken hebt als klant, consument, particulier, enz., u hebt recht op de bescherming van uw Persoonsgegevens.

In dit Algemene privacy- en gegevensbeschermingsbeleid ("dit Beleid") staat beschreven hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen en waarom deze worden verzameld, wat we met uw Persoonsgegevens doen, met wie we deze delen, hoe we deze beschermen en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens binnen het kader van verschillende diensten, hulpmiddelen, toepassingen, onze website www.sibelco.com ("Website"), portals, marketingacties, (online) verkoopacties, enz. die door ons of namens ons worden aangeboden of uitgevoerd.

We raden u aan dit gehele Beleid zorgvuldig door te lezen zodat u volledig op de hoogte bent. Als u akkoord gaat met de bepalingen in dit Beleid, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens verwerken op de manieren zoals beschreven in dit Beleid.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN ONZE PERSOONSGEGEVENS?

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en dienstdoet als gegevensverwerker, is:

SCR-Sibelco NV
Plantin en Moretuslei 1A
2018 Antwerpen
België
VAT BE 0404 679 941

3. MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?

Voor vragen, verzoeken of klachten aangaande dit Beleid of om gebruik te maken van uw rechten, zoals in dit Beleid beschreven, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van (i) een bezoek aan onze Website of (ii) communicatie met betrekking tot onze zakelijke activiteiten en (iii) sollicitaties op een vacature.

We verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens over u wanneer u onze Website bezoekt:

 • Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze website (via ons contactformulier). We verzamelen mogelijk de volgende gegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, relevante informatie voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten en alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.
 • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, apparaattype, browsertype, geografische locatie (land of plaats), andere technische gegevens en hoe u onze Website gebruikt. Dit stelt ons in staat de kwaliteit en relevantie van onze Website te verbeteren.

We verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert met betrekking tot onze zakelijke activiteiten:

 • basisgegevens (bijvoorbeeld naam, bedrijf, rol/functie);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld adres, e-mailadres, telefoon-/mobiel nummer);
 • financiële gegevens (bijvoorbeeld betalingsgerelateerde gegevens);
 • alle andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van onze zakelijke activiteiten.

We verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert op een vacature:

 • basisgegevens (bijvoorbeeld naam, huidige rol/functie, cv, identificatiedocumenten, opleidingsachtergrond);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld adres, e-mailadres, telefoon-/mobiel nummer);
 • HR-gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld arbeidsverleden, referenties, salaris);
 • alle andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het wervingsproces.

We verzamelen de Persoonsgegevens doorgaans rechtstreeks van uzelf wanneer u bij ons solliciteert, maar we verzamelen mogelijk ook Persoonsgegevens over u via derde partijen, zoals professionele rekruteringskantoren, uw referenties, voormalige werkgevers en werknemers van Sibelco met wie u een sollicitatiegesprek hebt gehad, maar ook via openbare online resources (bijv. LinkedIn). Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de desbetreffende wervingsmanagers en betrokkenen bij het rekruteringsproces.

Wanneer we aanvullende Persoonsgegevens nodig hebben (wordt hierboven niet beschreven), stellen we u duidelijk op de hoogte van de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken op het moment dat u om deze Persoonsgegevens wordt gevraagd.

5. JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De juridische basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, verschilt afhankelijk van de desbetreffende Persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen deze worden verwerkt.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

 • u ons toestemming hebt gegeven voor de doeleinden van de Verwerking (zoals beschreven in de privacykennisgeving gerelateerd aan die specifieke Verwerking). Om elke twijfel weg te nemen, behoudt u altijd het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken; of
 • dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent; of
 • wij met een dergelijke Verwerking een legitiem belang nastreven dat opweegt tegen uw privacyrechten. U wordt op het desbetreffende moment naar behoren op de hoogte gesteld van een dergelijk legitiem belang; of
 • dit wettelijk verplicht is.

6. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

We verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en we verwerken uw Persoonsgegevens niet verder op een manier die niet overeenkomt met deze doeleinden.

Onder een dergelijk doeleinde kan het volgende worden verstaan: het uitvoeren van een door u geplaatste bestelling, het verbeteren van uw bezoek aan een van onze Websites of portals, het verbeteren van onze producten en diensten in het algemeen, het aanbieden van diensten of toepassingen, marketingcommunicatie en acties, enz.

Voor elke Verwerking van uw Persoonsgegevens wordt het doeleinde duidelijk gedefinieerd op het desbetreffende moment.

7. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw Persoonsgegevens op een manier die consistent is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de duur die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken of in overeenstemming met de wetgeving. Voor meer informatie over hoelang bepaalde Persoonsgegevens naar verwachting worden bewaard voordat deze uit onze systemen en databases worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.

8. UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

We hebben een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, alsmede tegen onvoorzien verlies of aantasting van de integriteit. Deze zijn ontworpen met inachtneming van onze IT-infrastructuur, de mogelijke impact op uw privacy en de hiermee gepaard gaande kosten, in overeenstemming met de geldende industrienormen en -praktijken.

Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door een externe Gegevensverwerker indien die Gegevensverwerker ermee instemt zich te houden aan deze technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

9. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verzamelen, delen we deze mogelijk met de volgende categorieën ontvangers, die uw Persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van deze doeleinden gebruiken:

a) Binnen onze organisatie: onze geautoriseerde medewerkers en/of bedrijven binnen de Sibelco Group.

b) Externe zakelijke partners:

 • Reclame- marketing- en promotiebureaus: om te helpen de effectiviteit van onze reclamecampagnes en -acties te leveren en analyseren.
 • Serviceproviders van Sibelco: bedrijven die diensten verlenen voor of namens Sibelco, voor de doeleinden van het verlenen van deze diensten (Sibelco kan bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens delen met externe providers van IT-gerelateerde diensten).

c) Andere derde partijen:

 • wanneer dit wettelijk verplicht of noodzakelijk is om Sibelco te beschermen:
  • om te voldoen aan de wet, verzoeken van instanties, gerechtelijke bevelen, juridische procedures, verplichtingen in verband met de rapportage en archivering van informatie bij instanties, enz.;
  • om de naleving van het beleid en de overeenkomsten van Sibelco te controleren of af te dwingen; en
  • om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Sibelco en/of zijn klanten te beschermen;
  • in verband met zakelijke transacties: in het kader van een overdracht of afstoting van alle of een deel van de zakelijke activiteiten of anderszins in verband met een fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van alle of een deel van de zakelijke activiteiten van Sibelco.

Houd er rekening mee dat de derde partijen die hierboven onder punt b) en c) worden genoemd, met name serviceproviders die producten en diensten aan u aanbieden via Sibelco-diensten of -toepassingen of via hun eigen kanalen, mogelijk ook afzonderlijk Persoonsgegevens van verzamelen. In een dergelijk geval zijn deze derde partijen als enige verantwoordelijk voor het beheer van dergelijke Persoonsgegevens en uw transacties met hen vallen onder hun algemene voorwaarden.

10. TRANSFERS OUTSIDE THE EEA

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers die zich mogelijk buiten de EER bevinden, en worden mogelijk door ons en door deze ontvangers buiten de EER verwerkt. In verband met de eventuele overdracht van uw Persoonsgegevens aan landen buiten de EER die niet over het algemeen dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als in de EER gebeurt, neemt Sibelco geschikte maatregelen om te zorgen voor een adequate bescherming van uw Persoonsgegevens.

Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het sluiten van een akkoord met deze ontvangers over bindende contractuele bepalingen waarin een dergelijke mate van bescherming wordt gegarandeerd.

11. YOUR CHOICES AND YOUR RIGHTS

We willen zo transparant mogelijk met u communiceren, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over de manier waarop u uw Persoonsgegevens wilt gebruiken:

 • Als u uw Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen (met uitzondering van bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om een betaling aan te tonen of wanneer wettelijk verplicht), kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen.
 • Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, de verwerking van uw Persoonsgegevens wilt beperken of overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens wilt aanvragen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen.
 • Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing (eventueel kunt u ook bij ons aangeven op welke manier en hoe vaak we contact met u mogen opnemen). U kunt dit doen door de link voor 'afmelden' te gebruiken in de marketing-e-mail die we u sturen. Om u voor andere vormen van marketing af te melden, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
 • U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor de voortdurende Verwerking van de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt door contact met ons op te nemen.
 • U hebt het recht bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen tegen de Gegevensverwerker over onze Verwerking van Persoonsgegevens (Zie Voorbeelden autoriteit gegevensbescherming).

12. LEGAL INFORMATION

De vereisten in dit Beleid zijn een aanvulling op, geen vervanging van, de andere vereisten die bestaan onder de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit Beleid en de vereisten in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming prioriteit.

Sibelco kan dit Beleid op elk moment wijzigen. Indien hier sprake van is, nemen wij passende maatregelen om u hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met het belang van de aangebrachte wijzigingen. Als en waar dit is vereist op basis van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, vragen we uw toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen die we aanbrengen.


Privacyverzoeken 

Vul dit formulier in voor al uw verzoeken inzake privacyinformatie. Houd er rekening mee dat alle velden verplicht zijn en dat u een kopie van een identiteitsbewijs moet verstrekken om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Ik wil*
Verstrek een kopie van een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld rijbewijs, paspoort:

Verplichte velden.

Vul de onderstaande velden in: